Home » Ko ne gre » Dodatna strokovna pomoč

Dodatna strokovna pomoč

Nekatere težave lahko spremljajo otroka skozi celotno šolsko obdobje in izzvenijo šele ob koncu mladostniške dobe ali pa sploh ne. V teh primerih je smiselno zaprositi za kontinuirano pomoč. Postopek usmerjanja učenca se prične s pisno zahtevo staršev.

Na podlagi strokovnega mnenja, ki ga izda Komisija za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, Zavod Republike Slovenije za šolstvo izda odločbo o usmeritvi, s katero učenec pridobi pravico do prilagoditev in dodatno strokovno pomoč.

Dodatna strokovna pomoč se izvaja za učence s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1) so učenci s posebnimi potrebami:

 • učenci z motnjami v duševnem razvoju,
 • slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije,
 • gluhi in naglušni otroci,
 • otroci z govorno-jezikovnimi motnjami,
 • gibalno ovirani otroci,
 • dolgotrajno bolni otroci,
 • otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja,
 • otroci z avtističnimi motnjami ter
 • otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami.

Z odločbo o usmeritvi se učencu, usmerjenemu v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, določi obseg in način izvajanja dodatne strokovne pomoči.

V šolskem letu 2019/2020dodatno strokovno pomoč izvajajo:

  1. Jasna Habjan;
  2. Andreja Dodič;
  3. Vesna Slabe;
  4. Katja Draksler;
  5. Kaja Pristavec;
  6. Tina Zabukovec.
Accessibility