Home » O svetovalni službi

O svetovalni službi

Svetovalna služba v šoli se na podlagi strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomen način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela šole. Pri doseganju temeljnega vzgojno-izobraževalnega cilja svetovalne službe, t.j. optimalnega razvoja otroka se povezuje z vsemi udeleženci v šoli in po potrebi z ustreznimi zunanjimi ustanovami.

Temeljna načela svetovanja

Svetovalno delo temelji na osnovnih načelih svetovanja. Izhodišče dela, na katerem gradi svetovalna služba v šoli je dobrobit učenca, zato svetovalno delo v prvi vrsti ne sme predstavljati škode učencu, ne sme mu povzročati neupravičenega nelagodja, stisk, zadreg, stresov, prav tako pa ga ne sme stigmatizirati v socialnem okolju. Drugo načelo svetovalnega dela je načelo prostovoljnosti. Svetovalni odnos je avtonomna odločitev vseh udeleženih v njem, kar pomeni, da morajo vsi udeleženci vanj vstopati prostovoljno. Pogoj, da se svetovalni odnos sploh lahko vzpostavi predstavlja načelo zaupanja in zaupnosti povedanega. Le-to se pri opravljanju svetovalnega dela dopolnjuje s pravili varstva osebnih podatkov.

Avtonomnost svetovalne službe

Svetovalna služba je pri svojem delu avtonomna. Vselej je dolžna posredovati korektna strokovna mnenja. Pri strokovnih vprašanjih, o načinih svojega dela odloča sama. Načelo strokovne avtonomnosti velja tudi za odnos med svetovalnimi delavci znotraj svetovalne službe. Sodelovanje med svetovalnimi delavci z različnim strokovnim profilom temelji na jasnih strokovno avtonomnih opredelitvah in prispevkih, na njihovi vzajemni podpori ter na vzpostavljanju in ohranjanju strokovnih mej, različnosti in posebnosti.

Celostni pristop

Svetovalna služba v svetovalnem odnosu upošteva posameznika kot osebnost v celoti, torej posameznika, ki je s svojim ravnanjem vselej del ožjega in širšega socialnega okolja.

Dejavnosti pomoči vključujejo neposredne oblike dajanja pomoči posamezniku ali skupini in vrsto posrednih strokovnih aktivnosti znotraj ali zunaj šole. V reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj se svetovalna služba vključuje preko treh osnovnih, med seboj povezanih in prepletenih vrst dejavnosti:

  • razvojnih in preventivnih dejavnosti (razvojno-analitično delo, s pomočjo katerega se spremlja in ugotavlja obstoječe stanje, načrtovanje sprememb in izboljšav v vzgojno-izobraževalnem procesu, vodenje in/ali koordinacija razvojnih, inovativnih, preventivnih projektov, odstranjevanje ovir in vzpostavljanje ustreznih pogojev v vzgojno-izobraževalnem okolju);
  • dejavnosti načrtovanja in evalvacije (se prepletajo z nudenjem pomoči in razvojnim in preventivnim delom).

Svetovalna služba preko osnovnih vrst dejavnosti nagovarja učence, učitelje, vzgojitelje, vodstvo in starše ter z njimi sodeluje na naslednjih področjih vsakdanjega življenja in dela:

  • učenje in poučevanje,
  • šolska kultura, vzgoja, klima in red,
  • telesni, osebni (spoznavni in čustveni) ter socialni razvoj,
  • šolanje in poklicna orientacija,
  • socialno-ekonomske stiske.
Accessibility