Home » O svetovalni službi

O svetovalni službi

Svetovalna služba v šoli se na podlagi strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomen način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela šole. Pri doseganju temeljnega vzgojno-izobraževalnega cilja svetovalne službe, t.j. optimalnega razvoja otroka se povezuje z vsemi udeleženci v šoli in po potrebi z ustreznimi zunanjimi ustanovami.

Temeljna načela svetovanja

Svetovalno delo temelji na osnovnih načelih svetovanja. Izhodišče dela, na katerem gradi svetovalna služba v šoli je dobrobit učenca, zato svetovalno delo v prvi vrsti ne sme predstavljati škode učencu, ne sme mu povzročati neupravičenega nelagodja, stisk, zadreg, stresov, prav tako pa ga ne sme stigmatizirati v socialnem okolju. Drugo načelo svetovalnega dela je načelo prostovoljnosti. Svetovalni odnos je avtonomna odločitev vseh udeleženih v njem, kar pomeni, da morajo vsi udeleženci vanj vstopati prostovoljno. Pogoj, da se svetovalni odnos sploh lahko vzpostavi predstavlja načelo zaupanja in zaupnosti povedanega. Le-to se pri opravljanju svetovalnega dela dopolnjuje s pravili varstva osebnih podatkov.

Avtonomnost svetovalne službe

Svetovalna služba je pri svojem delu avtonomna. Vselej je dolžna posredovati korektna strokovna mnenja. Pri strokovnih vprašanjih, o načinih svojega dela odloča sama. Načelo strokovne avtonomnosti velja tudi za odnos med svetovalnimi delavci znotraj svetovalne službe. Sodelovanje med svetovalnimi delavci z različnim strokovnim profilom temelji na jasnih strokovno avtonomnih opredelitvah in prispevkih, na njihovi vzajemni podpori ter na vzpostavljanju in ohranjanju strokovnih mej, različnosti in posebnosti.

Celostni pristop

Svetovalna služba v svetovalnem odnosu upošteva posameznika kot osebnost v celoti, torej posameznika, ki je s svojim ravnanjem vselej del ožjega in širšega socialnega okolja.

Dejavnosti pomoči vključujejo neposredne oblike dajanja pomoči posamezniku ali skupini in vrsto posrednih strokovnih aktivnosti znotraj ali zunaj šole. V reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj se svetovalna služba vključuje preko treh osnovnih, med seboj povezanih in prepletenih vrst dejavnosti:

 • razvojnih in preventivnih dejavnosti (razvojno-analitično delo, s pomočjo katerega se spremlja in ugotavlja obstoječe stanje, načrtovanje sprememb in izboljšav v vzgojno-izobraževalnem procesu, vodenje in/ali koordinacija razvojnih, inovativnih, preventivnih projektov, odstranjevanje ovir in vzpostavljanje ustreznih pogojev v vzgojno-izobraževalnem okolju);
 • dejavnosti načrtovanja in evalvacije (se prepletajo z nudenjem pomoči in razvojnim in preventivnim delom).

Svetovalna služba preko osnovnih vrst dejavnosti nagovarja učence, učitelje, vzgojitelje, vodstvo in starše ter z njimi sodeluje na naslednjih področjih vsakdanjega življenja in dela:

 • učenje in poučevanje,
 • šolska kultura, vzgoja, klima in red,
 • telesni, osebni (spoznavni in čustveni) ter socialni razvoj,
 • šolanje in poklicna orientacija,
 • socialno-ekonomske stiske.
ponedeljek, 10.06. 2019
 • UPRAVNI ODBOR ŠOLSKEGA SKLADA OB 17.00 URI V KNJIŽNICI

 • SVET STARŠEV OB 18.00 URI V ZBORNICI

 • VPOGLEDI NPZ 6. RAZRED

torek, 11.06. 2019
 • 6. RAZRED RODITELJSKI SESTANEK OB 17.00 URI V UČILNICAH BIO, MAT, SLOD

 • 4. A RODITELJSKI SESTANEK OB 18.00 URI V UČILNICI 4.A

 • ZAKLJUČEK BRALNE ZNAČKE NA RAZREDNI STOPNJI

sreda, 12.06. 2019
 • 4. B RODITELJSKI SESTANEK OB 17.00 URI

 • 9. RAZRED ŠPORTNI DAN OLIMJE

 • 7. B RODITELJSKI SESTANEK OB 18.00 URI

četrtek, 13.06. 2019
 • ZAKLJUČNE EKSKURZIJE 1.-8. RAZRED

 • 9. RAZRED TEHNIČNI DAN

petek, 14.06. 2019
 • VALETA OB 19.00 URI V TELOVADNICI

 • 5. RAZRED KULTURNI DAN SORICA

ponedeljek, 17.06. 2019
 • 7. RAZRED TEHNIČNI DAN - LJUBLJANICA

 • 5. RAZRED - POLETNA ŠVN PIRAN

torek, 18.06. 2019
 • 5. RAZRED - POLETNA ŠVN PIRAN

 • 4. RAZRED ŠPORTNI DAN

sreda, 19.06. 2019
 • 5. RAZRED - POLETNA ŠVN PIRAN

četrtek, 20.06. 2019
 • 5. RAZRED - POLETNA ŠVN PIRAN

petek, 21.06. 2019
 • 4. RAZRED ŠPORTNI DAN - RAVNIK

 • 7. RAZRED NARAVOSLOVNI DAN- ŽIVALSKI VRT

 • 5. RAZRED - POLETNA ŠVN PIRAN

 • 8. RAZRED ŠPORTNI DAN - KONEX