Home » Osnovni podatki šole in kontakti » Informacije javnega značaja

Informacije javnega značaja

OSNOVNI PODATKI

Naziv organa: Osnovna šola Tabor Logatec
Tržaška cesta 150
1370 Logatectel: 01/ 75 90 850
fax: 01/ 75 90 860
e-pošta: o-tablog.lj.si@guest.arnes.si
Odgovorna uradna oseba: Miša Stržinar, ravnateljica
Datum prve objave: 16. 12. 2008
Datum zadnje objave: 1. 10. 2012
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.os-tabor.si
Druge oblike kataloga: Tiskana oblika dostopna v tajništvu zavoda na naslovu:

OŠ Tabor Logatec, Tržaška cesta 150, 1370 Logatec

SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIM RAZPOLAGA

Organigram in podatki o organizaciji organa

Organigram Organizacijska shema OŠ Tabor Logatec
Kratek opis delovnega področja organa: osnovnošolsko izobraževanje
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot: Osnovna šola Tabor Logatec
Tržaška cesta 150
1370 LogatecPOŠ Hotedršica
Hotedršica 120
1372 HotedršicaPOŠ Rovtarske Žibrše
Rovtarske Žibrše 10
1373 Rovte

Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba Miša Stržinar

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Predpisi lokalnih skupnosti Akt o ustanovitvi
Pravilnik o dodeljevanju socialne pomoči Pravilnik o statusu učenca
Državni predpisi: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: http://www.mizs.gov.si/
Uradni list RS: http://www.uradni-list.si
Državni zbor:http://www.dz-rs.siDruge povezave na državne registre:
EU portal:http://europa.eu/index_sl.htm
Občina Logatec:http://logatec.siZakoni in pravilniki:

Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF)
Zakon o zavodih
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-UPB5)
Zakon o šolski inšpekciji (ZSoll-UPB1)
Zakon o delovnih razmerjih
Zakon o javnih uslužbencih (ZJU-UPB3)
Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS)
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-UPB7)
Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive
Pravilnik o pripravništvu in o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja
Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede
Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov
Zakon o javnem naročanju (ZJN-2)
Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupine otrok
Zakon o knjižničarstvu
Odredba o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije
Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1)
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-UPB2)
Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP-UPB2)
Zakon o osnovni šoli (ZOsn-UPB3)
Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v OŠ
Pravilnik o dokumentaciji v OŠ
Pravilnik o šolskem koledarju za OŠ
Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja
Pravilnik o publikaciji v OŠ
Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli
Pravilnik o dokumentaciji v 9-letni osnovni šoli
Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli (UL RS, št.30/2013)
Pravilnik o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v devetletni osnovni šoli
Pravilnik o financiranju šole v naravi
Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane učencev v osnovnih šolah
Zakon o računovodstvu
Pravilnik o merilih ugotavljanja delovne uspešnosti direktorjev s področja šolstva

Predpisi EU:

Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predlogi predpisov

Seznam strateških in programskih dokumentov urejenih po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov Letni delovni načrt (LDN) 2008/09
Finančno poročilo za leto 2007

Seznam upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov Prijavno-sprejemni postopek za vpis v prvi razred
Volitve v nazive učiteljev
Imenovanje ravnatelja
Sprejemanje LDN in realizacij

Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja organ

Seznam javnih evidenc Seznam vpisanih učencev za tekoče šolsko leto
Seznam zaposlenih
Seznam učencev s posebnim statusom

Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk Popis nepremičnin in premoženjskega stanja zavoda (v pripravi)

 NAČIN DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Dostop do informacij javnega značaja Večina informacij je dostopna prek spleta www.os-tabor.si ob vsakem času.
Informacije so fizično dostopne vsak delavnik na sedežu šole.
sreda, 16.10. 2019
  • tehniški dan 6. razred

  • kulturni dan 4. in 5. razred

četrtek, 17.10. 2019
  • fotografiranje učencev

petek, 18.10. 2019
  • športni dan 2. razred

  • športni dan 7. - 9. razred