Home » Prehrana » Prijava na šolsko prehrano

Prijava na šolsko prehrano

V spodnjem seznamu so priloženi obrazci za prijavo in preklic prijave na šolsko prehrano (po razredih) ter pravilnik šolske prehrane.

Obrazci

Sprememba zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Spremenjen zakon širi krog upravičenih učencev do brezplačnega kosila.

Polna subvencija kosila pripada učencem, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v veljavni odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji.

Podatke o subvenciji za učence, ki so prijavljeni na kosilo, bo šola pridobila iz CEUVIZ po ustaljenem postopku.

Šola za učence, ki niso prijavljeni na kosilo, iz CEUVIZ nima pravice pridobivati podatkov o subvenciji. Starši lahko ugotovijo, ali je otrok upravičen do subvencije iz odločbe o otroškem dodatku, saj je v odločbi napisan podatek o odstotku neto povprečne plače v Republiki Sloveniji, ki ga prejema družina. Za vsebinska vprašanja, povezana z odločbami o otroškem dodatku, so pristojni centri za socialno delo.

Spremenjen zakon prične veljati s 1.2.2017.

Prijava na subvencionirano prehrano

Pred novim šolskim letom staršem ne bo treba oddajati vlog za uveljavljanje subvencije malice in kosila. Šole bodo upoštevale uvrstitev v dohodkovni razred v odločbi o otroškem dodatku na podlagi izmenjave podatkov med Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in ustrezno znižale višino položnice za malico in kosilo. Oddajanje vlog za subvencijo malice in subvencijo kosila zato ni potrebno, razen če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku. Še vedno pa je potrebna prijava na malico oziroma kosilo v šoli.

  • Upravičenci do subvencije za malico so tisti učenci, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, izpolnjujejo naslednje kriterije:
   • do polne subvencije za malico oziroma do v celoti brezplačne malice so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v RS.
   • do subvencije za kosilo so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku znaša do 36 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji – subvencija pripada v višini cena kosila.
  • Subvencijo za malico lahko ne glede na zgoraj navedene pogoje dobijo tudi učenci, ki so nameščeni v rejniško družino in učenci, prosilci za azil. Učencem, ki so nameščeni v rejniško družino pripada tudi subvencija za kosilo.
  • Učencem, ki bivajo v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in se šolajo izven zavoda pripada pravica do subvencije v višini cene malice.
  • Vloge za uveljavljanje subvencije malice in kosila na centru za socialno delo ni več treba oddajati, saj bodo vzgojno-izobraževalni zavodi upoštevali uvrstitev v dohodkovni razred na osnovni podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem dodatku.
Accessibility