Home » Starši » Svet staršev

Svet staršev

Svet staršev skrbi za organizirano uresničevanje interesov staršev na šoli. V Svetu staršev ima vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga izvolijo starši na 1. roditeljskem sestanku posameznega oddelka. Predstavnik Sveta staršev posreduje predloge, pripombe in pohvale staršev posameznega oddelka, staršem oddelka pa sklepe in dogovore, sprejete na Svetu staršev. Svet staršev tudi predlaga nadstandardne programe, daje soglasja k predlogu ravnateljice o nadstandardnih storitvah, daje mnenje o predlogu razvoja šole in o letnem delovnem načrtu, obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom, voli predstavnike v Svet šole in opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

  Poslovnik sveta staršev

 

ŠOLSKO LETO 2018/2019

Predsednik sveta staršev osnovne šole Tabor Logatec je g. Boštjan Zajec.

VABILA 2018/2019

VABILO 4. SESTANEK SVET STARŠEV

ZAPISNIKI 2018/2019

Zapisnik 4. sestanka Sveta staršev

AKTIV SVETA STARŠEV NOTRANJSKIH OŠ (ASSNOŠ)

Acrobat icon Zapisnik 6. sestanek ASSNOŠ
sreda, 20. 3. 2012

 

Mandat 2017/2018