Home » Učenci » Izbirni predmeti

Izbirni predmeti

Učenci jih v 7., 8. in 9. razredu izberejo po svojih interesih in željah. Izberejo  dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njihovi starši. Ocenjevanje teh predmetov je številčno. Učenci, ki obiskujejo glasbeno šolo z javno veljavnim programom, so na predlog staršev lahko oproščeni sodelovanja pri izbirnih predmetih. O oprostitvi odloči ravnateljica.

DRUŽBOSLOVNO HUMANISTIČNI

NARAVOSLOVNO TEHNIČNI
Tuji jezik – nemščina 1, 2, 3 Obdelava gradiv – les
Likovno snovanje 1,2,3 Šport za sprostitev
Ples Šport za zdravje
Retorika Izbrani šport odbojka, ples
Računalništvo – ROM, UBE, MME
Sonce, luna, zemlja
Poskusi v kemiji
Accessibility