PREDVIDENI UKREPI ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA OKUŽBE SARS – CoV2  V OŠ TABOR LOGATEC ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021, ob vrnitvi 1. triade v šolo (26. 1. 2021)

Vsi, ki vstopajo v šolske prostore OŠ Tabor Logatec, upoštevajo predpisani protokol.

Na šoli se zavedamo, da manjša kot je skupina učencev, manjše kot je število oseb na površino učilnice, večja kot je razdalja med učenci, manjša je možnost prenosa virusa. Tveganje je odvisno od izvajanja ukrepov in epidemiološke situacije. Kljub izvajanju vseh ukrepov v šoli se lahko pojavijo primeri COVID-19 in druge okužbe. Z odstopanjem od ukrepov se tveganje za prenos okužbe SARS-CoV-2 zvišuje.

V šolo lahko vstopajo LE zdrave osebe: učenci, zaposleni, obiskovalci ( v nujnih primerih)

 1. Učenci prihajajo v šolo v ponedeljek, sredo, četrtek in petek ob 7.40  (izjema so vozači in učenci, ki so vključeni v jutranje varstvo).
 2. Učenci prihajajo v šolo v torek ob 7.20. (izjema prvošolci)
 3. Prihodi avtobusov so po ustaljenem voznem redu.
 4. Odhod avtobusa je samo eden, v vse smeri ob 12.45.
 5. Na šolskem prevozu učenci sedijo cik cak in nosijo zaščitno masko.
 6. Pri izstopanju in vstopanju na šolski avtobus pazijo na ohranjanje varnostne razdalje in si razkužijo roke.
 7. Učenci ob prihodu v šolo čakajo pred šolo pod tablo z napisom njihovega oddelka, razen učencev 1. razreda, ki lahko vstopijo v šolo takoj ob prihodu in se preobujejo ter takoj odidejo v svoje učilnice. 3C razred se zbira v garderobi KS.
 8. Za ustrezno število otrok v garderobi za 1. razrede poskrbita glavni učiteljici 1A in 1B razreda.
 9. Jutranje varstvo poteka od 6.oo za učence 1A  v učilnici 1A in za učence 1B v učilnici 1B.
 10. Učenci 2. in 3. razredov, ki so  prijavljeni na zajtrk, se zberejo v jedilnici ob 7.15 in počakajo na razdelitev zajtrka (kuharica).
 11. Učence 2. in 3. razredov v šolo pospremijo razredničarke in skrbijo za varnostno razdaljo ter ustrezno število učencev v garderobi. Izjema je 3C, ki se zbira v garderobi KS, kjer jih spremlja razredničarka.
 12. Svetujemo, da učenci pridejo v šolo peš,  s skiroji.
 13. Svetujemo, da učenci vozači, ki živijo bližje šoli (Blekova vas, Kalce) prihajajo in odhajajo domov peš.
 14. Svetujemo, da učenci, če  ni nujno potrebno, ne ostajajo v podaljšanem bivanju.
 15. Učenci zapustijo šolsko stavbo takoj po pouku, oziroma obveznostih, ki jih imajo v šoli in se v njej ne zadržujejo.
 16. Pred pričetkom pouka so vrata učilnic odprta, učilnice prezračene (hišnik/učiteljica).
 17. Učenec se pri garderobnih omaricah hitro preobuje  in se takoj odpravi v svojo učilnico. Bunde, jopice, jakne…učenec sleče v matični učilnici.
 18. Ob vstopu v učilnico si vsak temeljito umije roke.
 19. Za zaščito pred okužbo ves čas upoštevamo:
 20. Pravilna uporaba zaščitnih mask na zaprtih, javnih površinah (hodnik, jedilnica, knjižnica…). Priporočamo, da vsi zaposleni in otroci v objektu šole nosijo maske, zaposleni ves čas, učenci pa skladno s priporočili.
 21. Redno in temeljito umivanje rok
 22. Higiena kašlja
 23. Izogibanje dotikov rok z usti, nosom in očmi.
 24. Ohranjanje varnostno razdalje, najmanj 1,5m.
 25. Redno in pogosto zračenje prostorov
 26. Redno čiščenje in razkuževanje prostorov in površin
 27. Izogibanje   združevanju
 28. Vrata sanitarij odpiramo s komolci.
 29. Na stranišču sta hkrati samo dva učenca.
 30. V posamezni garderobi so hkrati samo trije učenci.
 31. Po uporabi stranišča takoj temeljito umijemo roke.
 • Po šoli hodimo po desni strani in upoštevamo oznake na tleh.
 • V času pouka je šola  zaklenjena, razen glavnega vhoda. Zunanji obiskovalci si, pri vstopu v nujnih primerih,  razkužijo roke, nadenejo masko in se  obvezno   vpišejo v evidenco vstopov v zvezek pri tajništvu šole.
 • Pouk poteka po urniku, ves čas v matičnih učilnicah. Če je  možno tudi na prostem.
 • Učitelji upoštevajo, da gre za uvajalno obdobje, ko je potrebno ponovno vzpostaviti dnevno rutino.
 • Učitelji pri ponovnem vzpostavljanju pouka v šoli upoštevajo priporočila MIZŠ in ZRSŠ.
 • Pred pričetkom pouka naj imajo učenci redne, vsakodnevne t.i. »minute za zdravje«, kjer se učence, starosti primerno, izobražuje o pravilnem izvajanju ukrepov.
 • Učenci naj se redno gibajo tudi v kratkih odmorih. Učitelji naj za to uporabijo večje prostore na šoli.
 • Pouk poteka po urniku do vključno 5. šolske ure. 1 razreda imata angleščino izjemoma 5. šolsko uro.
 • Starši, ki bodo prišli po svoje otroke po pouku, jih čakajo pred šolo ob 11.30 (+ čas kosila, če je otrok prijavljen), če učenec konča s 4. uro in ob 12.20 (+ čas kosila, če je otrok prijavljen), če učenec konča s 5. šolsko uro pouk.
 • Strokovni delavci vodijo seznam prisotnosti učencev na obveznem in razširjenem programu.
 • Če strokovni delavec šole v času pouka ugotovi, da se učenec ne počuti dobro, oziroma pri učencu opazi simptome in znake okuženosti COVID 19 ali druge bolezni, učenca odpelje v poseben prostor za izolacijo (prostor poleg fantovskega stranišča) in o tem nemudoma obvesti starše/skrbnike, ki učenca prevzamejo. Nato se prostor razkuži.
 • V primeru potrditve okužbe s COVID 19, ravnateljica nadalje ukrepa v skladu s priporočili in usmeritvami NIJZ.
 • Učenci v odmorih ostajajo v učilnici.
 • Učenci na  sanitarije hodijo posamično. Praviloma med poukom.
 • Učenci malicajo v učilnici, kjer imajo pouk.
 • Malico pred učilnice prinese delavec šole.
 • Mize v učilnici razkuži učitelj pred in po malici.
 • Z učenci malicajo razredniki, ki razkužijo mize in poskrbijo, da si učenci temeljito umijejo roke.  Nato si učenci vzamejo malico.
 • Učilnica se večkrat dnevno dobro prezrači, še posebno pred pričetkom pouka, pred in po malici in po vsaki končani uri.
 • Kosilo se organizira v jedilnici , glasbeni učilnici, v avli po določenem razporedu.
 • Jedilnica, glasbena učilnica, mize in stoli v avli se za skupinami učencev, po kosilu razkužuje.
 • Razredniki in učitelji OPB, ki so v določenem trenutku v jedilnici s svojimi učenci ali skupino poskrbijo, da učenci jedo mirno, tiho in takoj po kosilu zapustijo jedilnico, glasbeno učilnico ali avlo in omogočijo prostor naslednjemu učencu.
 • Pouk športa v primernem vremenu poteka zunaj. V slabem vremenu pouk športa poteka v telovadnici po razporedu.
 • Učenci v skupinah podaljšanega bivanja, jutranjega varstva so vedno v istih učilnicah iz istih oddelkov, z istim učiteljem (razen v primerih odsotnosti). Zadnjo uro OPB (majhno število učencev), med 15.40 in 16.30 pa so združeni v telovadnici ali zunaj.
 • Protokol za preprečevanje širjenja okužbe v OPB:
 • Učenci, ki so  prijavljeni v OPB počakajo učitelja OPB v učilnici, kjer so imeli pouk in se ne mešajo ter združujejo.
 • Učitelj OPB razkuži mize in prezrači prostor.
 • V času podaljšanega bivanja, z istimi učenci pravilom ostaja ves čas isti učitelj do 15.40.
 • Zadnjo uro se učenci, ki še ostanejo v OPB združijo v telovadnici ali zunaj z enim učiteljem.
 • Starši so javili razredničarki predvideno  uro, ko bodo prihajali po svoje otroke.
 • Starši otroke čakajo pred šolo, oziroma jih pridejo iskat zadaj na šolsko igrišče, če je skupina zunaj.
 • Straši učenca iz 1A potrkajo na okno v pritličju, kjer je njihova učilnica, starši učencev 1B pa na okno, kjer je učilnica 1B. Nato učitelj dovoli otroku zapustiti skupino.
 • Priporočamo, da se po otroke prihaja po pouku, ob  urah (13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 in potem kadarkoli pozneje)
 • Na vhodu /oknu razredne stopnje je zapisano, kje se posamezna skupina podaljšanega bivanja nahaja.
 • Učenci 3C imajo podaljšano bivanje v svoji učilnici v domu KS. Ob 15.40 do 16.30 pa so v centralni stavbi.
 • V izrednih razmerah (zamujanje iz objektivnih razlogov) starši pokličejo na telefonsko številko OPB 031 413 856, sicer otrok nenadzorovano čaka pred šolo.
 • Starši od učiteljev skupin podaljšanega bivanja dobijo še  dodatne usmeritve.
 • V knjižnici je določen  poseben protokol, ki je izobešen na vratih knjižnice. V tednu od 26.1. – 29.1.2021 izposoja knjig ne bo možna.
 • Dnevi dejavnosti se  izvajajo samo v primerih, ko je to možno z upoštevanjem higienskih in varnostnih priporočil.
 • Proslave, prireditve so odsvetovane.
 • Interesne dejavnosti se do nadaljnjega ne bodo izvajale.
 • Individualna in skupinska dodatna strokovna pomoč se izvaja ob upoštevanju vseh higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja virusa COVID 19.
 • Učenci si pripomočkov, potrebščin in drugih predmetov med seboj ne izmenjujejo, izposojajo.
 • Govorilne ure potekajo na daljavo, preko telefona, video-povezav.
 • Sestanki strokovnih delavcev potekajo v pogojih, ki omogočajo razdaljo in možnost upoštevanja vseh priporočil za preprečevanje okužbe s CoV2.
 • V skupnih prostorih šole se strokovni delavci zadržujejo v skladu z varnostnimi pravili. V zbornici se zadržuje največ 4 oseb v varnostni razdalji.
 • Učenci od 4. – 9. razreda se do nadaljnjega izobražujejo na daljavo.
 • PRI  IZVAJANJU POUKA SE BO ŠOLA ORIENTIRALA NA EPIDEMIOLOŠKO SLIKO IN  USMERITVE NIJZ V PRIMERIH KARANTENSKIH ODSOTNOSTI IN V SKLADU S TEM IZVAJALA POUK PO DOLOČENIH  PRIPOROČILIH IN JIH BO DOLOČILO  MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT.

Protokol se po potrebi lahko spreminja.

Starše, učitelje, učence, delavce šole prosimo za upoštevanje in spoštovanje usmeritev ter strpnost in razumevanje zaradi danih okoliščin.

Datum: 26. 1. 2021                                                                                                Vodstvo šole

(Visited 245 times, 1 visits today)