Organiziranost učencev na šoli

 Učenci so organizirani v ODDELČNE SKUPNOSTI, ki jih zastopajo: predsedniki, njihovi namestniki, športni referenti in referenti za področja, ki jih začasno ali stalno oblikuje oddelčna skupnost učencev na predlog razrednika. Predstavniki oddelčnih skupnosti učencev izvajajo naloge, ki jim jih lahko določi razrednik ali skupnost učencev šole.

SKUPNOST UČENCEV ŠOLE združuje vse oddelčne skupnosti. Skrbi za uveljavljanje pravic in interesov vseh učencev. Vsaka oddelčna skupnost je zastopana z dvema izvoljenima predstavnikoma.

Naloge skupnosti učencev šole:

– zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti v zvezi s programom pouka, ekskurzij, interesnih dejavnosti;
– spremlja uresničevanje pravic in dolžnosti učencev ter opozarja razrednika, ravnateljico in svet šole na morebitne kršitve;
– načrtuje in organizira skupne akcije;
– predlaga izboljšave bivalnega okolja (čistilne, zbiralne in druge akcije);
– oblikuje predloge za pohvale, nagrade in priznanja učencem;
– spodbuja oddelčne skupnosti za različna tekmovanja;
– sodeluje v otroškem parlamentu (na občinski in regionalni ravni).

ŠOLSKI PARLAMENT je izvršilni organ skupnosti učencev šole. Predstavnike voli skupnost učencev šole. Šolski parlament se skliče vsaj dvakrat letno. Svoje ugotovitve, predloge, pripombe člani parlamenta posredujejo ravnatelju in svetu šole.

OTROŠKI PARLAMENT

Kaj je otroški parlament?

Otroški parlament je javna tribuna otrok na temo, ki jo izberejo osnovnošolci na državnem otroškem parlamentu. Pomeni tudi obliko sodelovanja otrok v družbenem dogajanju ter pridobivanje vedenj o človekovih in državljanskih pravicah.

Otroški parlamenti so program vzgoje otrok in mladostnikov za demokracijo. Kot oblike demokratičnega dialoga se izvajajo v vseh šolah po Sloveniji, nadgradijo se s parlamenti na občinski in regionalni ravni in se zaključijo na nacionalnem otroškem parlamentu. Projekt se izvaja že od leta 1990 in pomeni eno od izvirnih oblik spodbujanja otrok k izražanju lastnih mnenj o vprašanjih, ki jih po demokratičnem postopku izberejo sami. V programu sodelujejo ob podpori mentorjev in prostovoljcev učenci in dijaki iz večine slovenskih šol.

 Kdo sodeluje v otroškem parlamentu?

V otroškem parlamentu sodelujejo osnovnošolci, ki so jim v šolah v pomoč ravnatelji, mentorji, učitelji, svetovalni delavci … izven šole pa sodelavci Zveze prijateljev mladine Slovenije. Osnovnošolci zaključujejo svoje razprave na državnem otroškem parlamentu. Organizator nacionalnega programa otroškega parlamenta je Zveza prijateljev mladine Slovenije.

Zakaj otroški parlament?

Otroški parlament je nastal na pobudo učencev, da bi lahko javno spregovorili, predstavili svoja mnenje, ideje, dileme o vprašanjih, ki so pomembna v obdobju odraščanja v okolju, kjer živijo, se šolajo ali preživljajo prosti čas. Ob tem pričakujejo pozornost tako šolskih kot lokalnih oblasti ter vladnih in nevladnih organizacij, ki morajo prisluhniti pobudam mladih.

Kako deluje?

Otroški parlament deluje v obliki zasedanj, ki omogočijo sodelovanje osnovnošolcem, ki jih to zanima. Zasedanja potekajo v osnovnih šolah v oddelčnih skupnostih in na šolskem parlamentu. V vsaki šoli učenci izberejo delegacijo za občinski otroški parlament. Na občinskem otroškem parlamentu pa zberejo delegacijo za regijski otroški parlament, kjer predstavniki zastopajo interese vrstnikov na državnem otroškem parlamentu, ki poteka v dvorani Državnega zbora Republike Slovenije.

Tema otroškega parlamenta v šol. letu 2022/2023 je:

DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADIH.

Na naši šoli se lahko v otroški parlament vključijo:

  • učenci, ki jih veseli poglobljeno raziskovanje določene teme;
  • učenci, ki so pripravljeni v raziskovanje vložiti veliko mero svoje energije, delovne vneme;
  • učenci, ki imajo iskrive ideje in jih želijo deliti z drugimi ter učenci, željni naučiti se drugačnih oblik učenja in pridobivanja znanja ter izkušenj, ki jih bodo obogatile za vse življenje.

Termine srečanj bomo določili skupaj z vami, parlamentarci. Vabljeni. Veselim se dela z vami.

Mentorica Lucija Dolenc Čuk

(Visited 2.287 times, 1 visits today)