Svet staršev skrbi za organizirano uresničevanje interesov staršev na šoli. V Svetu staršev ima vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga izvolijo starši na 1. roditeljskem sestanku posameznega oddelka. Predstavnik Sveta staršev posreduje predloge, pripombe in pohvale staršev posameznega oddelka, staršem oddelka pa sklepe in dogovore, sprejete na Svetu staršev. Svet staršev tudi predlaga nadstandardne programe, daje soglasja k predlogu ravnateljice o nadstandardnih storitvah, daje mnenje o predlogu razvoja šole in o letnem delovnem načrtu, obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom, voli predstavnike v Svet šole in opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Predsednik sveta staršev osnovne šole Tabor Logatec je : Maja Cafuta

VABILA

ZAPISNIKI

šolsko leto 2023/2024

šolsko leto 2022/2023

šolsko leto 2021/2022

šolsko leto 2020/2021

(Visited 2.194 times, 1 visits today)