Nekatere težave lahko spremljajo otroka skozi celotno šolsko obdobje in izzvenijo šele ob koncu mladostniške dobe ali pa sploh ne. V teh primerih je smiselno zaprositi za kontinuirano pomoč. Postopek usmerjanja učenca se prične s pisno zahtevo staršev.

Na podlagi strokovnega mnenja, ki ga izda Komisija za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, Zavod Republike Slovenije za šolstvo izda odločbo o usmeritvi, s katero učenec pridobi pravico do prilagoditev in dodatno strokovno pomoč.

Dodatna strokovna pomoč se izvaja za učence s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1) so učenci s posebnimi potrebami:

  • učenci z motnjami v duševnem razvoju,
  • slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije,
  • gluhi in naglušni otroci,
  • otroci z govorno-jezikovnimi motnjami,
  • gibalno ovirani otroci,
  • dolgotrajno bolni otroci,
  • otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja,
  • otroci z avtističnimi motnjami ter
  • otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami.

Z odločbo o usmeritvi se učencu, usmerjenemu v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, določi obseg in način izvajanja dodatne strokovne pomoči.

(Visited 1.035 times, 1 visits today)