Težave pri matematiki razdelimo v dve skupini

a) diskalkulija

b) specifične aritmetične učne težave

Učenci s specifičnimi učnimi težavami v procesu poučevanja potrebujejo:

 • razumevanje in pripravljenost odraslega, da se jim pomaga ;
 • učenje po korakih;
 • življenjsko in konkretno ponazorjene probleme;
 • pomoč pri priklicu dejstev;
 • učenje postopkov s pomočjo opor in pripomočkov (tabele, kartončki s postopki, plakati);
 • uporaba žepnega računala (saj nekateri učenci kljub večletnemu urjenju niso uspeli avtomatizirati določenih aritmetičnih spretnosti npr. poštevanko);
 • učenci z bralnimi težavami potrebujejo pomoč pri branju navodil, besednih problemov;
 • učenje organizacije zapiskov, opore za učenje korakov v postopku;
 • organizacija vrstniške pomoči;
 • partnerski odnos s starši starši;
 • potrebujejo konkretna in razumljiva navodila ter nasvete, kako naj pomagajo svojemu otroku pri učenju matematike;
 • spodbujanje, razvijanje učenčevih močnih področij in pozitivne samopodobe.

Kako starši ugotovite, da ima otrok specifične učne težave pri matematiki:

  • otrok računa izključno s pomočjo prstov ali konkretnih predmetov;
  • otrok nima razvitih številskih predstav;
  • velike težave ima pri prehodu čez desetico (npr. 7 + 5);
  • ne razume pojmov desetica, enica;

v obsegu do 100 računa izključno s pomočjo tabele oz. stotičnega kvadrata;

 • kljub vajam se ne zmore naučiti poštevanke;
 • pri zapisovanju dvomestnih števil npr. namesto 87 zapiše 78);
 • težave ima že pri enostavnih računskih operacijah;
 • težave pri reševanju in razumevanju besedilnih problemov.mat
(Visited 274 times, 1 visits today)