Svet zavoda
OSNOVNE ŠOLE TABOR LOGATEC
Tržaška cesta 150
1370 Logatec

razpisuje delovno mesto

RAVNATELJA OSNOVNE ŠOLE

Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja  izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 47/15-ZOFVI-J, 46/16-ZOFVI-L, 25/17 ZVaj).


Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.

Predviden začetek dela je 1. 9. 2021. Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas. Izbrani  kandidat bo imenovan za 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:

–  dokazilo o izobrazbi (overjena ali originalna),

–  dokazilo o nazivu (naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor),

–  dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,

–  dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (oziroma si ga pridobi najpozneje v letu dni po začetku mandata, sicer mu/ji preneha mandat po zakonu),

–  dokazilo o delovnih izkušnjah (najmanj pet let v vzgoji in izobraževanju),

–  potrdilo o nekaznovanosti (potrdilo Ministrstva za pravosodje), ki ne sme biti starejše od 30 dni od končnega roka za oddajo prijav,

–  potrdilo sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem postopku oziroma zoper njega/njo ni vložena pravnomočna obtožnica, ki ne sme biti starejše od 30 dni od končnega roka za oddajo prijav,

–  potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost (potrdilo Ministrstva za pravosodje), ki ne sme biti starejše od 30 dni od končnega roka  za oddajo prijav,

–  program vodenja šole za mandatno obdobje,

–  kratek življenjepis z dosedanjimi delovnimi izkušnjami,

–  izjavo, s katero dovoljuje obdelavo in uporabo njegovih osebnih podatkov, a izključno z namenom in v zvezi s postopkom imenovanja;

Pisne prijave pošljite v 10 dneh po objavi razpisa na naslov OŠ Tabor Logatec, Tržaška 150, Logatec, s pripisom PRIJAVA NA RAZPIS ZA RAVNATELJA  – Ne odpiraj.

Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

(Visited 928 times, 1 visits today)