Tudi v šolskem letu 2021/2022 bomo nadaljevali z delom z  nadarjenimi  učenci. To so učenci, ki kažejo visoke potenciale na različnih učnih področjih, kot so: intelektualno področje, ustvarjalno, akademsko, vodstveno, umetniško in psihomotorično področje. Ti učenci poleg rednega šolskega programa potrebujejo in želijo posebej prilagojene programe in aktivnosti.  Postopke, vezane na odkrivanje nadarjenih učencev, vodi šolska svetovalna delavka. S  skupnimi močmi si bomo prizadevali, da bi nadarjenim učencem omogočili ustrezne spodbude za njihov razvoj.

Postopki odkrivanja potencialno nadarjenih učencev

  • Evidentiranje (učitelji, razredniki, mentorji, svetovalni delavci, zunanji sodelavci opazujejo otroka in ugotovijo določene nadpovprečne sposobnosti na posameznem področju)
  • Pridobitev soglasja staršev za identifikacijo
  • Identifikacija (ocenjevalna lestvica učiteljev, testiranje intelektualnih sposobnosti, testiranje besedne ustvarjalnosti)
  • Seznanitev in pridobitev mnenja staršev za nadaljnje delo z nadarjenimi 

V šolskem letu 2021/22 bomo organizirali Tabor za nadarjene učence v oktobru 2021 (15., 16. in 17.10.2021) v CŠOD Cerkno. Tabor bo namenjen GLEDALIŠKI DEJAVNOSTI (Iščem se v gibu, besedi in igri).

(Visited 1.199 times, 1 visits today)